Protectia Datelor

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Acest document are rolul de a descrie modul în care ZONE REAL ESTATE CONSULTING S.R.L. („Zonere”) utilizează datele cu caracter personal pe care le primește direct de la dumneavoastră în scopul generat de activitatea de intermediere/reprezentare imobiliară și servicii conexe. Prezenta notă de informare este realizată în conformitate cu art. 13 din Regulamentul General de Prelucrare a Datelor (RGPD”) ce se aplică începând cu data de 25 Mai 2018, în baza căruia aveți dreptul de a fi informat cu privire la datele pe care Zonere le deține și le procesează cu privire la dvs. și la drepturile pe care le aveți în legatură cu aceste date.

1. CINE SUNTEM

Datele noastre de contact sunt următoarele:

Operator de date cu caracter personal

ZONE REAL ESTATE CONSULTING S.R.L. (denumită în continuare „Zonere”)

Adresa:

România, București, Sector 4, Soseaua Oltenitei Nr. 107A Et. 5 (UTI Business Center) 

Nr. de înmatriculare:

J23/1627/2020

CUI:

39149394

E-mail:

office@zonere.ro

Telefon:

0731.026.636

Website:

www.zonere.ro

2. CE DATE PRELUCRĂM CU PRIVIRE LA DUMNEAVOASTRĂ ȘI DE UNDE LE AVEM

2.1. Date furnizate de către dumneavoastră

Zonere poate să prelucreze oricare din următoarele categorii de date care v-ar putea viza: nume și prenume, data și locul nașterii, cetățenia, semnatură, sexul, starea civilă, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate și alte date incluse în acesta, număr de telefon/fax, adresa de domiciliu sau reședință, e-mail, extras de cont bancar, semnătura, imaginea, vocea, informații despre imobilul pe care-l intermediem/reprezentăm (stradă, număr, bloc, etaj, apartament, cod postal, etc), schiță cadastrală, carte funciară, act dobândire, etc).

3. ÎN CE SCOPURI UTILIZĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Putem utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri generate de activitatea de intermediere/reprezentare imobiliară și servicii conexe:

Prestarea de servicii de intermediere/reprezentare imobiliară;
Respectarea obligațiilor și solicitărilor reglementate, precum și cele de documentare și raportare în conformitate cu legile in vigoare;
Soluţionarea disputelor. Formularea de cereri şi de apărări înaintea autorităţilor publice şi a altor entităţi care soluţionează dispute;
Îmbunătăţirea serviciilor. Identificarea potenţialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente în vedere îmbunătățirii acestora (inclusiv prin realizarea de audituri);

Testarea îmbunătăţirilor realizate asupra serviciilor noastre sau a noilor noastre servicii;

Soluţionarea sesizărilor dumneavoastră;

Desfășurarea de activități de marketing direct;

4. CARE ESTE TEMEIUL LEGAL ÎN BAZA CĂRUIA VĂ PROCESĂM DATELE

a) Consimțământul: persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; Art. 6 alin. (1) lit. (a);

b) Încheierea sau executarea unui contract: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; Art. 6 alin. (1) lit. (b);

c) Respectarea obligațiilor legale: prelucrarea este necesară pentru a respecta obligații ale operatorului care provin din legi sau alte acte normative; Art.6(1) lit. (c);Art. 6 alin. (3);

d) Interesul legitim al operatorului: prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care implică protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil; Art.6(1) lit. (f);

5. CU CINE IMPĂRTĂȘIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Pot exista situații în care să fie necesară transferarea datelor dumneavoastră cu caracter personal către anumiți furnizori/împuterniciți/colaboratori care prestează servicii companiei noastre/în numele companiei noastre.

În cazul în care trebuie să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal unei terțe părți, vom face acest lucru numai după obținerea consimțământului dumneavoastră sau în scopul derulării unui contract, cu excepția cazului în care suntem obligați din punct de vedere legal să procedăm altfel.

Vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal, în funcție de serviciile de intermediere/reprezentare imobiliară pe care le vom presta pentru dumneavoastră către: autorități de stat, bănci, notari publici, cabinete de avocatură, societăți de asigurare, etc.

6. CÂT TIMP ȚINEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau anonimizate atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil pentru scopurile pentru care au fost prelucrate și Zonere nu mai are obligația legală de a continua să stocheze datele respective. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către Zonere a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță.

7. CE DREPTURI AVEȚI

Dreptul de acces – aveți dreptul ca, în orice moment, să știți ce date prelucrăm cu privire la dvs. precum și informații cu privire la modul în care vă prelucrăm datele.

Dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele pe care le avem cu privire la dvs. sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul, în orice moment, să ne solicitați rectificarea, respectiv completarea, datelor inexacte sau incomplete care vă privesc.

Dreptul la ștergerea datelor (”Dreptul de a fi uitat”) – aveți dreptul de a ne solicita și de a obține ștergerea datelor personale pe care le avem cu privire la dvs., fără întârzieri nejustificate. Menționăm însă că dreptul de a fi uitat nu este un drept absolut, acesta aplicându-se doar în anumite situații, cum ar fi atunci cand datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, când vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea, când datele au fost prelucrate ilegal sau când trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale. Astfel, mai înainte de a da curs cererii dvs., o vom analiza și vă vom informa cu privire la rezultat.

Dreptul la restricționarea prelucrării – în anumite circumstanțe, ne puteți cere să restricționăm modul în care prelucrăm datele dvs. Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării atunci cand aveți un motiv anume pentru a dori restricționarea. Acesta poate fi, spre exemplu, întrucât contestați exactitatea datelor pe care le prelucrăm cu privire la dvs. sau contestați modul în care am efectuat prelucrarea.

Dreptul de a vă opune prelucrării – în orice moment, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, din motive legate de situația dvs. particulară. Menționăm că exercitarea dreptului de opoziție nu va determina în mod automat încetarea prelucrării. O analiza va fi realizată cu privire la motivele pentru care vă exprimați opoziția, raportat la motivele care ar putea justifica continuarea prelucrării. Vă vom comunica rezultatul analizei noastre si masurile pe care urmeaza sa le luam ca urmare a analizei realizate.

Dreptul la portabilitate – aveți dreptul de a solicita transferul datelor pe care le deținem despre dumneavoastră către o altă organizație, dacă sunt îndeplinite condițiile aplicabile cu privire la aceste date.

Dreptul de a formula obiecții – aveți dreptul de a formula obiecții față de anumite tipuri de prelucrare, cum ar fi, spre exemplu, prelucrarea în scopuri ce țin de marketing direct. Dreptul de a contesta prelucrarea datelor dumneavoastră în scopul comunicării directe de marketing este absolut și nu poate fi negat de noi in nicio circumstanță.

Dreptul de a revoca consimțământul în orice moment

Puteți revoca consimțământul în orice moment, trimițând o solicitare de retragere scrisă la sediul social al Operatorului sau la adresa de e-mail: office@zonere.ro

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă vizează încalcă prevederile legale în vigoare, fără a fi afectate orice alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, în special în statul membru în care aveți reședința obișnuită, în care se afla locul de muncă sau în care a avut loc presupusa încalcare.

Datele de contact ale Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România sunt următoarele:

Adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336, București, România

E-mail:

anspdcp@dataprotection.ro

Telefon:

+40.318.059.211,

Fax:

+40.318.059.602

Website:

dataprotection.ro

Am luat cunoștință de conținutul prezentului înscris

Nume, prenume _________________________

Semnătura__________________________

Data ___________________________

imobiliare
zone re
proprietati
Servicii imobiliare
Imobiliare
Protectia Datelor